Heeft u juridische ondersteuning nodig van één of meerdere gespecialiseerde advocaten ondernemingsrecht? Van het opstellen van contracten tot het juridisch begeleiden van fusies en bedrijfsovernames; wij zijn uw partner.

Wij helpen u bij het verkrijgen van meer juridische zekerheid en houden daarbij rekening met uw zakelijke doelen. Ongeacht de fase waarin uw onderneming zich bevindt.

Contact opnemen

Waarom Van Veen Advocaten?

Specialistische kennis

Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten. Wij bieden op maat gemaakte oplossingen die passen bij uw zakelijke behoeften.

Oplossingsgericht advies

Wij geloven in het vinden van oplossingen. Onze advocaten kennen niet alleen de wet, maar begrijpen ook de zakelijke realiteit. We bieden efficiënte, praktische en strategische adviezen die uw bedrijf vooruit helpen.

Persoonlijke benadering

Bij Van Veen Advocaten geloven we in persoonlijke betrokkenheid. Wij kennen u en uw bedrijf, luisteren naar uw specifieke behoeften en werken samen aan een doeltreffende oplossing. Niet voor niets zijn wij de huisadvocaat van vele ondernemingen en hebben wij doorgaans langdurige relaties met onze cliënten.

Onze Diensten

 • Contractopstelling, contractbeoordeling en contractonderhandeling
 • Advisering over bedrijfsstructuren
 • Begeleiding bij fusies, overnames en joint ventures inclusief due diligence
 • Advisering over corporate governance, wet- en regelgeving en risicobeheer
 • Geschillenbeslechting voor bedrijven door middel van arbitrage, bemiddeling, mediation of procederen
 • Aandeelhoudersgeschillen, voeren van en begeleiding bij enquête- en geschillenregelingprocedures
 • Advies en bijstand bij (bestuurders-)aansprakelijkheidsprocedures

Type bedrijven

Wij staan door heel Nederland verschillende type bedrijven bij, waaronder:

 • MKB (Midden- en Kleinbedrijf)
 • Grote ondernemingen
 • Internationale bedrijven
 • Familiebedrijven

Branches

Onze cliënten zijn afkomstig uit verschillende branches. Wij hebben veel ervaring op het gebied van:

 • Agrarische sector (poultry)
 • Technologie en IT
 • Scholen
 • Vastgoed en bouw
 • Industrie en productie
 • Transport en logistiek
 • Dienstverlenende bedrijven

Hieronder volgt een uiteenzetting van hetgeen wij zoal voor u kunnen betekenen.

Distributiecontracten

Juridische Expertise en Compliance

Onze advocaten zorgen ervoor dat uw (distributie)contracten voldoen aan alle relevante wetten en voorschriften, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Risicobeheer

Wij identificeren en verminderen potentiële risico's voor het bedrijf en passen de contracten daar waar mogelijk op aan. Dit omvat clausules met betrekking tot aansprakelijkheid, garanties, schadevergoedingen en verzekeringen.

Onderhandelingen en Voorwaarden

Wij assisteren CEO's en CFO's in gesprekken met leveranciers, distributeurs en afnemers om optimale voorwaarden te onderhandelen.

Ondersteuning bij Geschillen

Mocht er een geschil ontstaan, dan kunnen onze advocaten optreden als adviseur of procesvertegenwoordiger in geschillenbeslechting. Zij streven naar een snelle en optimale oplossing voor het bedrijf, bij voorkeur door middel van onderhandelingen en, als het moet, via arbitrage of rechtbankprocedures.

Geschillen binnen een onderneming

Wij ondersteunen in het oplossen van geschillen binnen een onderneming. Onze advocaten gaan als volgt te werk:

Juridische Beoordeling

Onze advocaten analyseren de aard van het geschil en de juridische positie van de betrokkenen binnen het bedrijf.

Strategiebepaling

Op basis van deze analyse ontwikkelt de advocaat in samenspraak met de cliënt een strategie voor geschillenbeslechting. Onze advocaten onderzoeken of het geschil kan worden opgelost via onderhandelingen, mediation, arbitrage of een procedure bij de rechtbank of de Ondernemingskamer. Hierbij staan de belangen van de cliënt vanzelfsprekend voorop maar houden zij tevens rekening met de continuïteit van het bedrijf en streven zij naar een snelle oplossing.

Vertegenwoordiging en Documentatie

Wij assisteren het bedrijf in alle stadia van het geschil en zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de benodigde juridische documenten.

Gerechtelijke Procedures en Onderhandelingen

In geval van een gerechtelijke procedure, vertegenwoordigen onze advocaten de onderneming of haar stakeholders voor de rechterlijke instantie en zijn zij betrokken bij een onderzoek, onderhandelingen en bemiddeling.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wij staan zowel bestuurders als aandeelhouders bij in kwesties rondom bestuurdersaansprakelijkheid. Onze dienstverlening omvat de volgende onderdelen:

Risicoanalyse en Juridisch Advies

Wij voeren een onderzoek uit naar activiteiten van bestuurders en bieden advies om aansprakelijkheidsrisico's te minimaliseren.

Ingeval de aandeelhouders bestuurders willen aanspreken op verwijtbaar handelen assisteren wij bij een onderzoek en adviseren wij over de meest verantwoorde aanpak. Zo nodig treden wij in rechte tegen falende bestuurders op.

Indien faillissementscuratoren bestuurders aanspreken wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur staan wij deze bestuurders bij in onderhandelingen en procedures met de curator, al dan niet via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar.

Preventieve Maatregelen

Wij helpen bij het implementeren van preventieve maatregelen om het risico op aansprakelijkheid te minimaliseren. Wij informeren bestuurders omtrent voor hen relevante wijzigingen in de regelgeving.

Fusie- en overnameadvies

De rol van onze advocaten bij fusies en overnames is multidimensionaal en strekt zich uit over alle stadia van het proces, waarbij zij als trusted advisors en probleemoplossers fungeren om het succes van de transactie te waarborgen.

De toegevoegde waarde van onze advocaten reikt verder dan alleen het juridische aspect. Ze begrijpen de bedrijfscultuur, de markttrends en anticiperen op potentiële obstakels. Hun doel is om uw fusie of overname niet alleen compliant te maken, maar ook om deze strategisch vorm te geven, zodat uw overname dé pijler wordt voor uw toekomstige succes. Met hun expertise in fusies en overnames fungeren onze advocaten als uw gids op deze spannende zakelijke reis.

Grondig onderzoek

Advocaten voeren een diepgaand onderzoek uit naar de juridische en operationele status van het targetbedrijf. Dit omvat het analyseren van contracten, eigendomsdocumenten, risico's en mogelijke (latente) juridische geschillen.

Structurering van de Transactie

Advocaten adviseren over de meest geschikte structuur voor de transactie op basis van uw bedrijfsdoelen en -behoeften, rekening houdend met regelgeving, bestaande overeenkomsten en andere relevante factoren.

Onderhandeling en Contractvorming

Wij spelen een rol in de onderhandelingen over de voorwaarden van de transactie en stellen de benodigde juridische documenten op, zoals koopovereenkomsten en garanties.

Naleving van Wet- en Regelgeving

Onze advocaten zorgen ervoor dat de transactie van meet af aan voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals mededingingswetgeving en sectorgebonden voorschriften.

Rapportage en Aanmeldingen

Wij begeleiden bij de benodigde meldingen aan overheidsinstanties en vragen de goedkeuring van regelgevende organen indien nodig.

Sluiting en Implementatie

Tijdens de afsluitende fase zorgen onze advocaten voor een soepele overgang van eigendom en implementeren zij de voorwaarden zoals vastgelegd in de contracten.

Geschillen en Probleemoplossing

Indien nodig, behandelen onze advocaten geschillen die kunnen voortkomen uit fusie of overname, waarbij zij bemiddeling initiëren en zo nodig  arbitrage- of rechtbankprocedures voeren.

Gespecialiseerde ondernemingsrechtadvocaten

Herstructurering

Onze advocaten hebben kennis en vaardigheden om u en uw bedrijf bij te staan bij een dreigend faillissement.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om een faillissement te voorkomen door tijdig voordien een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders. Onze advocaten zorgen voor een correcte uitvoering van de WHOA-procedures, met als doel de continuïteit en het herstel van bedrijven in financiële moeilijkheden.

De te ondernemen stappen:

Evaluatie van Geschiktheid

Wij beoordelen of de WHOA geschikt is voor de specifieke situatie van het bedrijf, rekening houdend met financiële omstandigheden, schuldeisersstructuur en operationele behoeften.

Voorbereiding van Het Akkoord

Onze advocaten ondersteunen bij het opstellen van het akkoord, waarbij zij de belangen van de schuldenaar en de schuldeisers in overweging nemen en ervoor zorgen dat het akkoord aan de wettelijke vereisten voldoet.

Aanvraag Indienen

Wij helpen bij het indienen van de aanvraag voor homologatie van het akkoord bij de rechtbank, inclusief het verzamelen van benodigde documentatie en informatie.

Communicatie en Onderhandeling

Wij begeleiden de communicatie tussen de schuldenaar en de schuldeisers, faciliteren onderhandelingen en trachten tot overeenstemming te komen over het akkoord.

Juridische Procedures/Gerechtelijke Toetsing

Onze advocaten vertegenwoordigen de schuldenaar bij gerechtelijke procedures en zorgen voor de nodige toelichtingen en verdediging tijdens de zittingen.

Homologatieprocedure

Onze advocaten ondersteunen het proces van goedkeuring door de rechtbank, waarbij zij ervoor zorgen dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd en de belangen van alle betrokken partijen worden beschermd.

Neem contact op met onze advocaten ondernemingsrecht

Neem gerust contact met ons op om uw ondernemingsrechtelijke vraag aan ons voor te leggen. Wij denken graag met u mee.