Naast de NOW-regeling, waarover hier meer informatie is te vinden, heeft het kabinet op 17 maart 2020 vanwege het coronavirus de volgende maatregelen aangekondigd om banen en inkomens te beschermen:

De regel dat de hoge WW-premie moet worden afgedragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben gewerkt geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en werkt een regeling uit om deze onbedoelde effecten weg te nemen.

Uitstel tot 1 juli administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ voor WW-premiedifferentiatie

Op 9 december 2019 heeft minister Koolmees werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd over te leggen voor werknemers in vaste dienst (de zogenoemde coulanceregeling). Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers – die zal worden uitgevoerd door de gemeenten – geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Uitstel belastingbetaling

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling voor belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Verruiming garantiefonds

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits / Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven / overleggen over toeristenbelasting en cultuursector / compensatieregeling getroffen sectoren

Dit zijn diverse maatregelen en overleggen over compensatie van specifieke sectoren. Voor de compensatieregeling voor getroffen sectoren geldt dat deze op dit moment wordt uitgewerkt en met spoed zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

De hiervoor genoemde maatregelen zijn opgenomen in de Kamerbrief Noodpakket banen en economie van 17 maart jl.

Wij zijn een kosteloze, telefonische eerstelijnsservice gestart om onze relaties en cliënten te helpen met vragen rondom het coronavirus. Klik hier voor meer informatie over de VVA Corona Helpdesk.

Publicatiedatum: 18-03-2020

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via