De wet die compensatie voor de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is al weer enige tijd geleden (op 20 juli 2018) gepubliceerd. Er is toen toegezegd dat er nog een regeling zou komen voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding én dat het de bedoeling is om aanvragen voor de compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken.

Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Hieruit volgt dat het inderdaad vanaf 1 april 2020 mogelijk wordt om compensatie voor de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding aan te vragen.

In deze regeling staan onder meer de termijnen waarbinnen de compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV. De termijn hiervoor is 6 maanden na de dag waarop de vergoeding aan de werknemer is verstrekt. Voor "oude gevallen", zijnde de gevallen waarin de vergoeding voor 1 april 2020 aan de werknemer is verstrekt, geldt dat de aanvraag vóór 1 oktober 2020 moet worden ingediend.

Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op een aanvraag. Deze termijn is zes maanden na ontvangst van de aanvraag. In de toelichting bij de regeling is verder opgenomen welke informatie het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen. Daarbij is ook vermeld welke gegevens de werkgever moet (kunnen) verstrekken aan het UWV.

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren. Vergeet daarbij ook niet de loonstroken die betrekking hebben op het tijdens de 104 weken ziekte betaalde loon over de ziekteperiode te bewaren. 

Gepubliceerd op 28 februari 2019.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via