Medezeggenschap geeft werknemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in een organisatie. De wettelijke basis voor het recht op inspraak van werknemers is te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In aanvulling daarop komt het ook met enige regelmaat voor dat de van toepassing zijnde cao een uitbreiding van de wettelijke medezeggenschapsrechten bevat.

De WOR voorziet in drie vormen van medezeggenschap: de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV). Welke vorm van medezeggenschap van toepassing is, is afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Van Veen Advocaten adviseert en begeleidt zowel ondernemingen als (centrale) ondernemingsraden. Bijvoorbeeld over advies- en instemmingsaanvragen, het opstellen van documenten en het te volgen traject.

Medezeggenschapsrecht in een notendop

Een medezeggenschapsorgaan komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. Het belangrijkste medezeggenschapsorgaan is de ondernemingsraad. Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht in ondernemingen met 50 of meer werknemers.

Rechten ondernemingsraad

De WOR geeft de ondernemingsraad een aantal rechten waarmee de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op de besluitvorming in de organisatie. Deze rechten zijn: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever.

Adviesrecht ondernemingsraad

De ondernemer moet de ondernemingsraad advies vragen over belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, fusie of grote investeringen. Neemt de ondernemer een andere beslissing dan geadviseerd door de ondernemingsraad? Dan moet de ondernemer de reden daarvoor duidelijk uitleggen. De ondernemer mag in dat geval, zonder toestemming van de ondernemingsraad, het definitieve besluit gedurende een maand niet uitvoeren (opschortingsplicht). Dit zodat de ondernemingsraad tijd en gelegenheid heeft om aan de Ondernemingskamer voor te leggen of het afwijkende besluit wel of niet genomen mag worden.

Instemmingsrecht ondernemingsraad

De ondernemer moet de ondernemingsraad instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelingen op het gebied van werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, privacy, functiebeoordelingen of ziekteverzuim. Stemt de ondernemingsraad daar niet mee in, dan mag de ondernemer de regeling niet uitvoeren. Als dit toch gebeurt, dan kan de ondernemingsraad de zogenaamde nietigheid van het besluit inroepen en naar de kantonrechter stappen. De ondernemer kan op zijn beurt de kantonrechter vragen het besluit toch te mogen nemen.

Zo ondersteunen wij ondernemers en (centrale) ondernemingsraden

Een goede relatie en samenwerking tussen de bestuurder en het medezeggenschapsorgaan is cruciaal om tot zinvolle medezeggenschap te komen. Wij hebben om die reden dan ook niet alleen oog voor de juridische kant van zaken die wij behandelen. Ook met de strategische en procesmatige aspecten daarvan wordt door ons rekening houden. Onze advocaten hebben een directe en pragmatische werkstijl. Wij adviseren onze cliënten in duidelijke en begrijpelijk taal, zijn toegankelijk en werken snel. Bij geschillen gaan we op zoek naar de beste (pragmatische) oplossing. Ons vertrekpunt daarbij is het bereiken van overeenstemming in onderling overleg. Soms is het echter nodig een vuist te maken. In die gevallen staan wij onze cliënten bij in een procedure bij de Ondernemingskamer, de kantonrechter of de bedrijfscommissie.

Concreet kunnen wij ondernemingen en (centrale) ondernemingsraden onder andere op het gebied van medezeggenschap bij het volgende van dienst zijn:

  • Advies over de inrichting van de medezeggenschapstructuur;
  • Advies over de instelling van een medezeggenschapsorgaan;
  • Procederen over de instelling van een medezeggenschapsorgaan;
  • Advies over het informatie-, overleg-, advies-, en/of instemmingsrecht van de ondernemingsraad;
  • Advies over de vraag of een voorgenomen besluit advies- en/of instemmingsplichtig is;
  • Het opstellen van een ondernemingsovereenkomst;
  • Het opstellen van documenten (bijv. adviesaanvraag, instemmingsaanvraag, sociaal plan, reactie op een advies- en/of instemmingsaanvraag en het definitieve besluit);
  • Het voeren van een procedure bij de kantonrechter;
  • Het voeren van een procedure bij de Ondernemingskamer;
  • Het verzorgen van (maatwerk) workshops en cursussen over medezeggenschap.

Neem contact met ons op voor meer informatie, advies en/of begeleiding.