Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 (de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart tot en met mei 2020) kunnen vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen bij het UWV om de hoogte van de subsidie definitief vast te laten stellen. Het UWV heeft vervolgens 52 weken de tijd om hierover te beslissen.

Verantwoordelijkheid bij werkgever

Werkgevers die een voorschot van het UWV hebben ontvangen moeten zelf bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Wie dat niet (tijdig) doet, moet het volledige voorschot terugbetalen.   

Aan te leveren gegevens

Voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming moet de werkgever diverse gegevens aanleveren, zoals het werkelijke percentage omzetverlies in de periode waarover de NOW is ontvangen en de daadwerkelijke loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020.

Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming kan ook een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig zijn. Als een aanvraag is ingediend op werkmaatschappij-niveau, dan is een accountantsverklaring altijd noodzakelijk.

Accountantsverklaring

Voor de aanvraag om de definitieve NOW 1.0 door het UWV te laten berekenen, is een verklaring van een registeraccountant of gecertificeerde accountants-administratieconsulent noodzakelijk:

  • wanneer een voorschot is ontvangen van € 100.000,00 of meer;
  • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000,00 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot);
  • bij een NOW-aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft).

Werkgevers die een accountantsverklaring moeten meesturen hebben tot en met 29 juni 2021 de tijd om deze op te sturen voor de definitieve berekening van de NOW 1.0. Werkgevers die ten onrechte geen accountantsverklaring meesturen, ontvangen geen tegemoetkoming en moeten het ontvangen voorschot terugbetalen. 

N.B. Voor werkgevers die onderdeel uitmaken van een groep of concern geldt dat de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op moeten worden geteld. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.

Derdenverklaring

Voor de aanvraag om de definitieve NOW 1.0 door het UWV te laten berekenen is een (derden)verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie verplicht:

  • wanneer een voorschot is ontvangen tussen € 20.000,-- en € 100.000,--;
  • bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000,00 en € 125.000,-- (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).

Werkgevers die een derdenverklaring moeten meesturen hebben tot en met 23 maart 2021 de tijd om deze op te sturen voor de definitieve berekening van de NOW 1.0. Werkgevers die ten onrechte geen derdenverklaring meesturen, ontvangen geen tegemoetkoming en moeten het ontvangen voorschot terugbetalen. 

Voorschot minder dan € 20.000,--

Er is geen accountantsverklaring of derdenverklaring nodig:

  • als het betaalde voorschot minder dan € 20.000,-- is; of
  • de definitieve tegemoetkoming minder dan € 25.000,-- is.

Rekenhulp Simulatie NOW

Werkgevers kunnen zelf een inschatting maken hoe hoog het definitieve subsidiebedrag wordt en of zij een derden- of accountantsverklaring nodig hebben op www.simulatienow.nl.

Terugbetalingstermijn

Als het UWV concludeert dat het definitieve subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat een werkgever heeft ontvangen zal een bedrag worden teruggevorderd. De reguliere betalingstermijn bij terugvordering bedraagt 6 weken. Binnen die termijn kan de werkgever verzoeken om een betalingsregeling. Toegezegd is dat het UWV deze verzoeken welwillend zal behandelen en een betalingsregeling zal aanbieden van 12-maandelijkse termijnen.

Bezwaartermijn

Indien de werkgever het niet eens is met het door het UWV vastgestelde definitieve subsidiebedrag, dan kan de werkgever daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit dient binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat te gebeuren.

 

Gepubliceerd op 15 oktober 2020

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via