Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 aangekondigd dat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden wordt verlengd. Nadat op 9 december 2020 al bekend was gemaakt dat vanwege de aanhoudende coronamaatregelen geen afbouw van de subsidie tot april 2021 zou plaatsvinden, is op 21 januari 2021 bekend gemaakt dat besloten is om de afbouw geheel los te laten. Daarbij is ook aangekondigd dat het vergoedingspercentage over het eerste en tweede kwartaal van 2021 wordt verhoogd tot maximaal 85%.

Voor wie is de NOW 3.0?

In het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020) komen alle werkgevers met een (verwachte) omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Uiteraard moet dan wel ook aan de andere voorwaarden worden voldaan. Om in het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) en/of het derde tijdvak (april t/m juni 2021) in aanmerking te komen voor steun moet er sprake zijn van een (verwachte) omzetdaling van ten minste 30%.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW 2.0?

  • De NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (drie tijdvakken van drie maanden). De NOW 2.0 geldt van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020.
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling is en blijft 20%. De wijze van berekenen van de omzetdaling blijft gelijk.
  • Wat betreft de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tijdvakken zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020;
  • Het vergoedingspercentage over het eerste kwartaal (tweede tijdvak) en tweede kwartaal (derde tijdvak) van 2021 wordt verhoogd van maximaal 80% tot maximaal 85%. Het maximale vergoedingspercentage wordt uitgekeerd als het omzetverlies 100% is.
  • Onder de NOW 3.0 bestaat de mogelijkheid om de totale loonsom ten opzichte van de loonsom van juni 2020 te laten dalen met 10%, zonder dat dit de subsidie verlaagt. Dit geldt nu voor alle drie de tijdvakken! Een loonsomdaling kan op verschillende manieren tot stand komen: dit kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door een loonsverlaging in overeenstemming met werknemers (door afspraken over baangarantie in ruil voor salarisdaling) of door ontslag. Voor elke euro die de loonsom teveel is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, ontvangt de werkgever respectievelijk 80 of 60 cent minder subsidie, afhankelijk van het betreffende tijdvak.
  • De korting/boete die onder de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Er is een inspanningsplicht voor de werkgever geïntroduceerd om werknemers die afvloeien naar nieuw werk te begeleiden. Het aantoonbaar niet voldoen aan deze verplichting zal een korting van 5% op het definitieve subsidiebedrag tot gevolg hebben. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV via de UWV telefoon NOW in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl wel bedrijfseconomisch ontslag voor een of meerdere werknemers wordt aangevraagd tijdens de subsidieperiode van een tijdvak waarvoor de werkgever subsidie heeft aangevraagd. Bij de vaststelling van de subsidie controleert UWV of de werkgever gedurende het subsidietijdvak een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft ingediend en of de werkgever contact met UWV heeft opgenomen via de UWV telefoon NOW.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft 2x het maximum dagloon. Voor het derde tijdvak is dit een verruiming ten opzichte van de aanvankelijk aangekondigde NOW 3.0 regeling.
  • Net als onder de NOW 2.0 bevat de NOW 3.0 een verbod om dividend of bonussen uit te keren en eigen aandelen in te kopen. In eerste tijdvak van de NOW 3.0 geldt dit voor 2020. Voor het tweede en derde tijdvak van de NOW 3.0 geldt dit voor 2021.

Mag de NOW 3.0 worden gebruikt na de NOW 1.0 en/of 2.0?

Voor deelname aan NOW 3.0 per 1 oktober 2020 maakt het niet uit of eerder wel of niet is deelgenomen aan de NOW-regelingen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of de NOW 2.0, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.0.

Tot wanneer loopt de NOW 3.0?

NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen.

Vanaf wanneer kan de NOW 3.0 worden aangevraagd?

In de periode tussen 16 november en 28 december 2020 kon bij UWV een aanvraag worden ingediend voor de periode van het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020). Voor het tweede tijdvak van de NOW 3.0 is  de beoogde aanvraagperiode 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor het derde tijdvak van de NOW 3.0 is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.

Vanaf wanneer kan de definitieve vaststelling van de NOW 3.0 worden aangevraagd?

Om de NOW 3.0 uitvoerbaar te houden voor UWV, is ervoor gekozen om de vaststelling voor de drie tijdvakken in één keer uit te voeren, vanaf 1 september 2021. Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tijdvakken plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor ieder tijdvak een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan.

De werkgever heeft weer 24 weken om een aanvraag tot vaststelling te doen. In het geval een werkgever een accountantsverklaring moet overleggen is deze periode 38 weken.

 

Gepubliceerd op 17 september 2020

Geüpdatet op 22 januari 2021

 

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via