Op grond van de wet is de werkgever verplicht tenminste één maand voor het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de werknemer mee te delen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. En zo ja, onder welke voorwaarden. Aan het niet in acht nemen van deze aanzegplicht is een financieel gevolg verbonden. De werkgever die de aanzegplicht schendt is maximaal één bruto maandsalaris aan de werknemer verschuldigd. De aanzegging moet schriftelijk plaatsvinden. Dit volgt uit de wet en strekt ertoe discussie achteraf over het al dan niet gedaan hebben van toezeggingen of mededelingen te voorkomen, aldus het Gerechtshof Den Haag (JAR 2018/88). Dit verzuim leverde de werkgever een financieel nadeel van één bruto maandsalaris en een aanmerkelijk hoeveelheid proceskosten op.