Door de aanhoudende coronamaatregelen hebben veel bedrijven het zwaar te verduren. Het virus dwingt bedrijven en hun medewerkers tot creativiteit en aanpassingsvermogen.

Aanpassen in coronatijd betekent in veel gevallen het snijden in de personeelskosten. Het schrappen van banen en reorganiseren is in de meeste gevallen noodzakelijk. Een reorganisatie vraagt om een goede voorbereiding.

Reorganisatieplan

In de voorbereidingsfase staat het maken van een reorganisatieplan centraal. Het doel van de reorganisatie wordt vertaald naar een bedrijfseconomische reden (stap 1), informatie wordt verzameld (stap 2) en de personele gevolgen worden in kaart gebracht. Denk hierbij aan het maken van een selectie van boventallige werknemers op basis van het afspiegelingsbeginsel (stap 3) en het zoeken naar herplaatsingsmogelijkheden (stap 4). Ook wordt uitgezocht of er een adviesplicht bestaat en of er een CAO van toepassing is waarin een verplichting staat om met de vakbonden om de tafel te gaan.

Sociaal plan

Bij grote reorganisaties wordt vaak een sociaal plan opgesteld. Daarin worden de voorzieningen beschreven waarop de ontslagen werknemers aanspraak kunnen maken. Ook kunnen daarin afspraken worden vastgelegd over de herplaatsingsprocedure. Een concept sociaal plan wordt vaak meegestuurd met de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad (OR) (stap 5). De OR kan dan tijdens de overlegvergadering over het voorgenomen reorganisatiebesluit direct suggesties en gewenste aanpassingen aandragen. Is er geen OR, maar zijn er wel ten minste tien personen werkzaam in de onderneming? De personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering heeft dan een adviesrecht als de reorganisatie leidt tot het verlies van de arbeidsplaatsen van ten minste 25% van het personeel.

Collectief ontslag

Worden binnen één werkgebied van het UWV twintig of meer werknemers binnen drie maanden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan moet vóór of tegelijkertijd met de adviesaanvraag aan de OR ook een melding van collectief ontslag worden gedaan bij de vakbonden en het UWV (stap 6).

Uitvoeringsfase

Zodra het adviestraject is afgerond en de eventuele wachttijd is verstreken, kan het personeel over de reorganisatie worden geïnformeerd (stap 7). Soms kan het handig zijn om daarvoor al formulier A van de ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen (stap 8). Met het oog op snelheid en zekerheid, kan het sowieso raadzaam zijn om in goed overleg met de betreffende werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Lukt dat niet, dan kan de arbeidsovereenkomst alleen met toestemming van het UWV worden opgezegd (stap 9).

Column gepubliceerd in Ede Stad op 9 maart 2021. 

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via