De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen als de werknemer ziek is.

Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen: de werknemer is ziek geworden, nadat de werkgever het UWV heeft verzocht om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en de kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden als het daartoe strekkende verzoek geen verband houdt met de ziekte van de werknemer of ontbinding juist in het belang van de werknemer is.

De wetgever heeft met de inwerkingtreding van de WWZ hoger beroep tegen beslissingen van het UWV en beschikkingen van de kantonrechter mogelijk gemaakt. De vraag hoe om te gaan met een ziekmelding van de werknemer, nadat de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV is opgezegd of nadat de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden en één van partijen hoger beroep instelt heeft de wetgever niet beantwoord. De rechtspraak heeft nog geen eensluidende opvatting opgeleverd.

In de situatie, waarin het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:2820) diende te oordelen over de vraag of de ziekmelding van de werknemer na de gegeven beslissing van het UWV een belemmering opleverde voor ontbinding in hoger beroep door de kantonrechter luidde het antwoord bevestigend. Het gerechtshof oordeelde dat voor de vraag of er een opzegverbod wegens ziekte geldt, dat in de weg staat aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst, bepalend is het moment waarop het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen en dus niet het moment waarop het verzoek om een ontslagvergunning door het UWV is ontvangen. De Kantonrechter Arnhem (ECLI:NL:RBGEL:2018:5388) komt echter tot een ander oordeel. De Kantonrechter wijkt nadrukkelijk van het oordeel van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch af. Hij oordeelt dat een opzegverbod geen gelding heeft indien de ziekte is ingetreden nadat een ontslagvergunning is aangevraagd, ook als sprake is van een weigering van deze ontslagvergunning.

Dit artikel maakt deel uit van de Update Arbeidsrecht 2018. Deze update, onder redactie van mr. Antonio Robustella en mr. Winny van Engelenhoven, signaleert relevante en opmerkelijke uitspraken. Ook staan in de update relevante ontwikkelingen die voor zowel werkgevers als werknemers bruikbaar zijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle belangrijke updates? Aanmelden voor de Update Arbeidsrecht 2019 kan hier.

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via