Bijna wekelijks lezen we berichten in de krant over bedrijven die failliet zijn gegaan. Recente voorbeelden zijn VanMoof, BCC en Big Bazar. Een faillissement heeft niet alleen grote gevolgen voor de onderneming en het personeel. Het heeft ook gevolgen voor schuldeisers, verhuurders, leveranciers en klanten.

Stel u heeft met de gefailleerde een koopovereenkomst gesloten. Het faillissement heeft in beginsel geen gevolgen voor de rechten verplichtingen uit de koopovereenkomst. Toch kan de curator niet altijd de verplichtingen uit de overeenkomst nakomen. Heeft u bijvoorbeeld vóór faillissement goederen van de gefailleerde gekocht en zijn deze op het moment van faillietverklaring nog niet geleverd? Dan mogen deze goederen door deze curator niet meer geleverd worden.

Hieronder bespreek ik drie verschillende situaties die zich kunnen voordoen als u een koopovereenkomst heeft met een gefailleerde onderneming.

Niet of gedeeltelijk nagekomen overeenkomsten

Stel u heeft een koopovereenkomst met de gefailleerde waarvan de verplichtingen, zowel door u als door de gefailleerde, niet of slechts gedeeltelijk zijn nagekomen. In dat geval moet u de curator een termijn stellen. Binnen die termijn moet de curator beslissen of hij de koopovereenkomst wel of niet gaat nakomen. De curator zal daarbij de overweging maken of het nakomen van de overeenkomst voordelig is voor de boedel (de boedel is simpel gezegd: het vermogen van de gefailleerde waarmee de schuldeisers worden betaald). De overeenkomst kan ook stilzwijgend worden nagekomen door de curator.

Slechts de gefailleerde moet nog voldoen aan haar verplichtingen

Het kan ook zo zijn dat u goederen heeft geleverd aan de gefailleerde, maar dat de facturen daarvan nog niet zijn betaald. In die gevallen heeft u, afhankelijk van de situatie, verschillende mogelijkheden. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Eigendomsvoorbehoud

In sommige gevallen kunt u uw goederen terughalen, bijvoorbeeld als u goederen heeft geleverd met een eigendomsvoorbehoud. Doordat de facturen niet zijn betaald door de failliet bent u nog steeds juridisch eigenaar en kunt u deze terughalen. De goederen moeten nog bij de gefailleerde aanwezig zijn en u moet kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. Het is verstandig dit op korte termijn kenbaar te maken aan de curator. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat u een boedelbijdrage moet voldoen voordat u uw goederen krijgt.

Recht van reclame

Als u goederen heeft geleverd en de gefailleerde heeft de facturen hiervoor nog niet voldaan, kunt u ook het recht van reclame inroepen. Dit is een wettelijk recht en hoeft niet in de overeenkomst te zijn opgenomen. Als rechtsgeldig een beroep wordt gedaan op het recht van reclame kunt u uw goederen opeisen en terughalen.

De gefailleerde heeft aan haar verplichtingen voldaan

Het kan ook zo zijn dat de gefailleerde al betaald heeft voor de goederen, maar dat u de goederen nog moet leveren. In dit geval zal de curator nakoming vorderen. De faillietverklaring heeft in beginsel geen gevolgen voor de verplichtingen uit de overeenkomst. U moet de goederen op verzoek van de curator leveren.

Heeft u een openstaande vordering op de gefailleerde? Dan kunt u eventueel de vordering van de gefailleerde verrekenen met uw vordering. Daarvoor is vereist dat beide vorderingen zijn ontstaan voor faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen verricht met de gefailleerde voor de faillietverklaring.

Vragen?

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van een (mogelijke) faillietverklaring op de door u gesloten overeenkomst? Of is uw wederpartij failliet verklaard en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact op.  

Gepubliceerd op 5 oktober 2023

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via