Als onderdeel van het 'noodpakket banen en economie' is op 6 april 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. De NOW geeft werkgevers die in de periode maart t/m juli 2020 drie aaneengesloten maanden te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 20% recht op een tegemoetkoming in de loonkosten (subsidie) over de maanden maart, april en mei 2020. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom bij een omzetverlies van 100% en wordt naar evenredigheid verlaagd als het omzetverlies lager is dan 100%.

In mijn eerdere artikel over de NOW geef ik antwoord op de meest gestelde vragen over de NOW. In dit artikel bespreek ik de per 5 mei 2020 in de NOW doorgevoerde wijzigingen.

Aanpassing omzetbepaling bij concerns

De hoogte van de tegemoetkoming die op grond van de NOW aan werkgevers kan worden toegekend is afhankelijk van het percentage van omzetdaling. De omzetdaling wordt in principe per natuurlijk persoon of rechtspersoon berekend. Voor werkgevers die deel uitmaken van een groep (concern), geldt dat gekeken wordt naar de omzet van het concern als geheel. Ook een moedermaatschappij en een dochtermaatschappij worden daarbij als groep beschouwd.

Bij omzetvaststelling op concernniveau kunnen werkmaatschappijen met een forse omzetdaling tussen wal en schip vallen wanneer er ook een of meer werkmaatschappijen zijn met een geen of een kleine omzetdaling. Daarom is het per 5 mei 2020 mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Om gebruik te kunnen maken van deze aanvullende mogelijkheid moet aan de volgende extra voorwaarden zijn voldaan:

1. De omzetdaling van het de concern bedraagt in de meetperiode minder dan 20%;

2. De activiteiten van de rechtspersoon of vennootschap mogen niet voor de helft of meer bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten binnen de groep;

3. De werkgever moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag een overeenkomst hebben gesloten met de vakbonden over werkbehoud. Het moet daarbij gaan om vakbonden als bedoeld in artikel 3 lid 3 Wet melding collectief ontslag. Dat wil zeggen dat:

 • de vakbond leden moet hebben die bij de werkgever werkzaam zijn;
 • de statutaire doelstelling van de vakbond moet zijn om de belangen van de werknemers te behartigen;
 • de vakbond als zodanig werkzaam moet zijn in de bedrijfstak of onderneming;
 • de vakbond ten minste twee jaar rechtspersoonlijkheid moet hebben;
 • de vakbond als zodanig aan de werkgever bekend moet zijn, wat in elk geval verondersteld wordt het geval te zijn als de vakbond aan de werkgever schriftelijk te kennen heeft gegeven meldingen van collectief ontslag op prijs te stellen.

Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers is voldoende als er geen vakbond is die aan bovenstaande eisen voldoet of als bij een werkmaatschappij minder dan 20 werknemers werken.

4. Het groepshoofd of de moedermaatschappij moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag verklaard hebben dat:

 • over het jaar 2020 geen dividenden aan aandeelhouders zullen worden uitgekeerd of winstuitkeringen aan derden buiten de groep zullen worden gedaan. Als evenwel een verplichting bestaat om dividend uit te keren op grond van de wet of een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst, blijft dit toegestaan voor het gedeelte waarover de plicht geldt;
 • over het jaar 2020 geen bonussen of winstdelingen zullen worden betaald aan de raad van bestuur en aan de directie van het concern en van de rechtspersoon of vennootschap die de subsidie aanvraagt;
 • tot en met de datum van de vergadering in 2021 waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld geen eigen aandelen zullen worden ingekocht door rechtspersonen binnen de groep.

Als in strijd wordt gehandeld met deze verklaring wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

5. De andere rechtspersonen of vennootschappen binnen de groep mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten kosten kunnen gaan van de rechtspersoon of vennootschap die de subsidie aanvraagt. Gebeurt dat toch dan leidt dat tot aanpassing van de omzet van de rechtspersoon of vennootschap die de subsidie aanvraagt.De omzet van de rechtspersoon of vennootschap die de subsidie aanvraagt, wordt naar boven bijgesteld als werknemers van die rechtspersoon of vennootschap werkzaamheden verrichten bij een andere rechtspersoon of vennootschap. De berekening van deze verhoging vindt plaats op basis van de verhouding tussen de omzet over 2019 tot de loonkosten over 2019.

6. Bij de berekening van de omzet moeten binnen de groep dezelfde regels over interne verrekenprijzen en dezelfde grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling worden gehanteerd als in de laatste jaarrekening die vóór 1 maart 2020 is vastgesteld.

7. Bij de berekening van de omzet moeten mutaties in de voorraden gereed product aan de omzet worden toegerekend.  

8. Bij de aanvraag tot (definitieve) subsidievaststelling moet bovendien een accountantsverklaring worden meegestuurd waaruit blijkt dat aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Indien een dergelijke verklaring niet wordt meegestuurd dan wel niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt de subsidie op nihil vastgesteld. Het verstrekte voorschot zal dan volledig moeten worden terugbetaald.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW

De tweede wijziging sorteert voor op verzoeken om informatie over de NOW op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de aangepaste regeling is opgenomen dat de aanvrager er op voorhand mee instemt dat de volgende gegevens openbaar kunnen worden gemaakt:

 • de naam en het adres van de werkgever;
 • het verstrekte voorschot; en
 • de vastgestelde subsidie

Het doel van deze aanvulling is het voorkomen van (onnodige) administratieve lasten bij een eventueel Wob-verzoek, omdat door deze 'automatische instemming' wordt voorkomen dat eerst een zienswijze bij van de subsidieontvanger(s) moet worden gevraagd voordat op het Wob-verzoek kan worden beslist.  

Buitenlands rekeningnummer

In de NOW was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands rekeningnummer. Omdat deze termijn in de praktijk niet haalbaar is gebleken, is besloten de NOW op dit punt aan te passen. De aanpassing leidt ertoe dat werkgever met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie

Verrekening met de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie is in de praktijk, zonder aanpassing van het uitvoeringsysteem, niet uitvoerbaar gebleken. De verplichting om de gemeente te informeren over de NOW-toekenning als van de gemeente voor een of meerdere werknemers loonkostensubsidie wordt ontvangen, is per 5 mei 2020 komen te vervallen. Dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking is daarbij uitdrukkelijk geaccepteerd.

Gepubliceerd op 7 mei 2020.