Een mondelinge overeenkomst: afspraak is afspraak? Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij voldoende. De wijze waarop aanbod en aanvaarding plaatsvindt is in principe vormvrij, tenzij de wet anders bepaalt.

Dit betekent dat overeenkomsten ook mondeling of digitaal kunnen worden gesloten. Het gaat erom dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van hun afspraak. Een man een man, een woord een woord. Of dat op papier staat, is voor de rechtsgeldigheid daarvan in beginsel niet belangrijk.

Bewijs mondelinge overeenkomst

Hoewel mondelinge overeenkomsten in beginsel rechtsgeldig zijn, is het niet altijd eenvoudig om een mondelinge overeenkomst (gerechtelijk) af te dwingen. In het geval waarin uw wederpartij het bestaan of de inhoud van de mondelinge overeenkomst betwist, loopt u vaak tegen een bewijsprobleem aan. In een procedure gaat het er niet om wie er gelijk heeft, maar wie zijn gelijk kan bewijzen. Uitgangspunt bij de bewijslastverdeling is het adagium: “wie stelt, moet bewijzen”. De partij die zich op de mondelinge overeenkomst beroept, dient te bewijzen dat partijen een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan en wat de inhoud daarvan is. Dit bewijs zou bijvoorbeeld kunnen worden geleverd door getuigen. Ook kan het bestaan van de overeenkomst worden afgeleid uit de praktische uitvoering die partijen hebben gegeven aan de overeenkomst. Is er geen bewijs, dan heeft het doorgaans geen zin om nakoming van de mondelinge afspraak te vorderen in een gerechtelijke procedure. 

Bewijsproblemen

Om bewijsproblemen te voorkomen doet u er goed aan om belangrijke afspraken op papier te zetten en deze schriftelijke vastlegging door partijen te laten ondertekenen, zodat later kan worden bewezen wat er precies is afgesproken. Wanneer dit voor partijen onpraktisch is of onmogelijk, dan doet u er goed aan de gemaakte mondelinge afspraak schriftelijk aan uw wederpartij te bevestigen. Ontvangt u van uw wederpartij een (concept-)overeenkomst of opdrachtbevestiging waar u het niet mee eens bent, laat uw wederpartij dan schriftelijk of per e-mail weten dat u hiermee niet akkoord gaat.

Het uitgangspunt is dat mondelinge afspraken in beginsel net zo rechtsgeldig zijn als schriftelijke overeenkomsten. Als echter een van de partijen geen uitvoering aan de gemaakte mondelinge afspraak wenst te geven, ondervindt de andere partij in de meeste gevallen bewijsproblemen.

Meestal zullen wij snel kunnen beoordelen of er mogelijkheden bestaan om nakoming van de mondelinge afspraak te vorderen dan wel of u beter kunt afzien van het vorderen van nakoming van de door u gemaakte mondelinge afspraak. Neem gerust contact met ons op. 

Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via