De van overheidswege getroffen maatregelen in verband met de coronacrisis volgen elkaar in een snel tempo op. Op 17 maart 2020 is de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) ingetrokken, waarop de afgelopen weken door ruim 87.000 bedrijven een beroep is gedaan. Hier bleek de regeling niet op te zijn berekend. De wtv-regeling wordt vervangen door een nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat houdt de NOW in?

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Voorwaarde is wel dat de werkgevers die een beroep doen op deze regeling, het loon aan betrokken werknemers 100% doorbetalen en zich vooraf aan de verplichting committeren om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor hun werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

Voor welke arbeidskrachten geldt de NOW?

De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Is verlenging van de tegemoetkoming mogelijk?

De initiële periode van 3 maanden kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld.

Op welke periode ziet de NOW?

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoe ziet de uitvoering van de NOW eruit?

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Wat gebeurt er met mijn reeds ingediende aanvraag voor werktijdverkorting?

Reeds ingediende wtv-aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling. Wel zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indieners.

Wanneer wordt de regeling opengesteld?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen.

Lees hier over de overige maatregelen die het kabinet op 17 maart 2020 vanwege het coronavirus heeft aangekondigd.

Wij zijn een kosteloze, telefonische eerstelijnsservice gestart om onze relaties en cliënten te helpen met vragen rondom het coronavirus. Klik hier voor meer informatie over de VVA Corona Helpdesk.

Publicatiedatum: 18 maart 2020

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via